I shoot  David Shurigry for "Bijutsu Techou".  / 2018